Kas turite nuomos sutarties pavyzdį?

BUTO NUOMOS SUTARTIS (pavyzdys)

2013-xx-xx
Klaipėda/Kaunas/Vilnius

Mes, ____________, a.k. ____________, gyv. ________________________, toliau vadinamas Nuomotoju, ir ____________, a.k. _____________, gyv. ________________________, toliau vadinamas Nuomininku, sudarėme šią sutartį:

BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Nuomotojas išnuomoja butą, unikalus Nr. 12/345-6789, kurio plotas _____ kv. m, esantį _____________ g. ___, _____________ m. Nuomininko ir jo šeimos gyvenimui.
2. Nuomininkas moka per mėnesį _____________LT/EUR nuomos mokesčio.
3. Be nuomos mokesčio, Nuomininkas sumoka mokesčius už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas bei interneto bei televizijos ryšį, šiukšlių išvežimą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą bei kitas paslaugas pagal pateiktas sąskaitas iki kiekvieno mėnesio 28 d.
4. Nuomojimo terminas nustatomas nuo _____________ iki _____________. Po to sutarties galiojimo laikas automatiškai pratęsiamas kasmet vieneriems metams.
5. Sutarties terminas pradedamas skaičiuoti nuo Turto priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

ŠALIŲ PAREIGOS

6. Nuomotojas privalo suteikti Nuomininkui šios sutarties 1 punkte nurodytą butą, kuris pagal techninį stovį tinkamas žmonių gyvenimui. Nuomotojas turi teisę kiekvieno mėnesio paskutinėmis dienomis apsilankyti bute ir patikrinti ar teisingai nurašyti –elektros energijos, šilumos energijos , karšto ir šalto skaitliukų parodymai. Nuomotojas prieš apsilankydamas bute apie tai praneša nuomininkams prieš 2 dienas.
7. Nuomininkas privalo:
7.1. Naudoti gyvenamąsias patalpas tik pagal tiesioginę paskirtį.
7.2. Bute laikytis tvarkos, netrukdyti kaimynams, saugoti ir tausoti paliekamus daiktus, kurie detaliai išvardinti Turto priėmimo – perdavimo akte.
7.3. Be Nuomotojo raštiško leidimo nesubnuomoti, neperplanuoti ir nepertvarkyti nuomojamų patalpų ar jų dalies.
7.4. Pasibaigus sutarties terminui arba ją nutraukus prieš terminą išsikelti iš buto ir perduoti Nuomotojui butą tos būklės, kurios jį gavo ir su visais padarytais pertvarkymais, kurių negalima atskirti be žalos šioms patalpoms.
7.5. Nuomininkas Visą sutarties galiojimo laikotarpį savo sąskaita ir jėgomis privalo prižiūrėti patalpas bei jose esančią įrangą , baldus ar kitus daiktus. Jeigu sutarties galiojimo laikotarpiu padaroma žala įrangai, baldams ar kitiems patalpose esantiems daiktams, pablogina išnuomotą butą, Nuomininkas –Nuomotojui įsipareigoja padarytą žalą atlyginti.

MOKĖJIMAS IR ATSISKAITYMAS PAGAL SUTARTĮ

8. Pasirašydamas šią sutartį Nuomininkas sumoka _____________ LT / EUR užstatą, kuris bus grąžintas pasibaigus sutarties galiojimui ar ją nutraukus. Užstatas pervedamas iki _____________ į nuomotojo sąskaitą: __________________________

9. Pasirašydamas šią sutartį Nuomininkas sumoka _____________ EUR nuomos mokestį už liepos mėnesį. Toliau nuomininkas moka po _____________ EUR kas mėnesį iki kiekvieno einamojo mėnesio 5 d. Nuomos mokestis pervedamas į nuomotojo sąskaitą: __________________________

SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

10. Nuomotojas turi teisę  prieš terminą nutraukti šią sutartį, su Nuomininku, kuris turtu naudojasi ne pagal paskirtį, aptartą Sutartyje, jei tyčia blogina buto būklę, jei Nuomininkas, gavęs raštišką Nuomotojo įspėjimą apie už 2 mėnesius nesumokėtą nuomos mokestį, per vieną mėnesį nepadengia šio įsiskolinimo.
11. Nuomos sutartis gali būti nutraukta Nuomininkui reikalaujant, jei butas tampa
netinkamas gyventi.
12. Sutartis taip pat gali būti nutraukta ne teismo tvarka Nuomotojo arba Nuomininko reikalavimu, įspėjus apie tai raštu prieš 3 mėnesius. Sutarties nutraukimo priežastį pranešti neprivaloma.
13. Bet kokie sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik raštiški, patvirtinus abiem sutarties šalims.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Sutartis sudaroma dvejais egzemplioriais, vienas Nuomotojui, kitas Nuomininkui.
15. Sudarydamos, vykdydamos, keisdamos bei papildydamos sutartį, sutarties šalys vadovaujasi LR įstatymais, poįstatyminiais aktais.
16. Visi ginčai, kylantys dėl šios sutarties, sprendžiami šalių tarpusavio derybų būdu, o nepasiekus susitarimo – LR įstatymų nustatyta tvarka.
17 . Prie nuomos sutarties pridedami dokumentai :
Turto perdavimo –  priėmimo aktas
Nuomininko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas /kopija/
Nuomotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas /kopija/

NUOMOTOJAS ________________________

NUOMININKAS_______________________

Įvertinkite šį įrašą:

Vidutinis įvertinimas 0 / 5. Vertintojų: 0

Kol kas įvertinimų nėra.